นโยบายการคืนสินค้า การคืนเงิน และรับประกันสินค้า

ทางบริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายในแบรนด์ Plantnery มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้า ทางบริษัทฯ ขอแจ้งนโยบายการคืนสินค้า การคืนเงิน และรับประกันสินค้า ดังนี้

คำนิยาม

การเปลี่ยนสินค้า หมายถึง ลูกค้าต้องการคืนสินค้าที่ซื้อไปยังบริษัทฯ และจะรับสินค้าใหม่ที่เป็นรุ่น ขนาด หรือแบบเดียวกันกับที่ลูกค้าสั่งซื้อเท่านั้น โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือขนาดบรรจุอื่นให้ลูกค้าได้ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าหรือขนาดบรรจุอื่น ลูกค้าต้องคืนสินค้าและทำการสั่งซื้อใหม่เท่านั้น

 “ได้รับสินค้าผิดหมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งในกรณีคืนสินค้าเนื่องจากได้รับสินค้าผิดนี้ สินค้าที่รับคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะหรือฉีกขาด

คืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน หมายถึง ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าที่ซื้อไปยังบริษัทฯ และต้องการจะรับเงินคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

สินค้าถูกแกะ ฉีก,ขาดหมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับมีสภาพลักษณะภายนอกภายในชำรุดเสียหาย มีร่องรอยการแกะ ฉีกขาด จากบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสินค้า

สินค้าแตก ชำรุดหมายถึง สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสินค้าที่ลูกค้าได้รับมีลักษณะบวม พอง แตก ชำรุด

สินค้ามีปัญหาคุณภาพหมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับมีลักษณะกลิ่น สี เนื้อผิดไปจากเดิม

สินค้าหมดอายุหมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับผ่านวันรับประกัน หรือหมดอายุแล้ว

ลูกค้าเปลี่ยนใจหมายถึง ลูกค้าตัดสินใจคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า /คืนเงิน /เปลี่ยนสินค้า เนื่องจาก “ลูกค้าเปลี่ยนใจ”

วันทำการหมายถึง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาการคืนเงินอาจมากกว่าระยะเวลาที่กำหนดในตารางข้างต้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่างๆ ของธนาคารของบริษัทฯ และของลูกค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

               บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางลูกค้าได้รับสินค้า พร้อมเเนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ หลักฐานคำสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ขอเพิ่มเติม  โดยสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น 

กรณีที่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้

บริษัทฯ จะรับคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออฟไลน์ และออนไลน์ เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

 1. กรณีได้รับสินค้าผิดไม่ตรงกับเอกสารคำสั่งซื้อคือ สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งในกรณีคืนสินค้า เนื่องจากได้รับสินค้าผิดหรือไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ สินค้าที่รับคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ ไม่ถูกแกะหรือฉีกขาดเท่านั้น

 

 1. กรณีเกิดความเสียจากขนส่งคือ สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสินค้าที่ลูกค้าได้รับมีลักษณะชำรุด,แตกหัก,รั่วซึม หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยสามารถตรวจสอบได้ว่า เกิดจากกรณีจากขนส่งเท่านั้น
 2. กรณีสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพคือ สินค้าที่ลูกค้าได้รับมีลักษณะ สี หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีความแปลกแตกต่างไปจากที่ควรจะเป็นตามปกติ บริษัทฯ ยินดีที่จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่เฉพาะ เมื่อสืบทราบว่าเกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต โดยจะทำการตรวจสอบสินค้าในล็อตเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ โดยจะใช้ระยะเวลาในตรวจสอบอย่างน้อย 3 วัน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนสินค้า

 1. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนต้องมีสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกใช้งานยกเว้นกรณีสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ 2. การเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบการนำส่งสินค้าคืนกลับมายังสาขาที่ซื้อ หรือช่องทางตามที่บริษัทกำหนดไว้ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามวันที่ที่ระบุในช่องทางที่สั่งซื้อ (บันทึกจากเลขขนส่งแต่ละราย)  หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน
 3. ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า โดยจะจัดส่งสินค้าเดิมคืนให้แก่ลูกค้า
 4. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนให้กับบริษัทฯเว้นแต่กรณีที่การคืนสินค้าเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของบริษัทฯ เช่น ส่งสินค้าไม่ตรงตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรือสินค้าที่ลูกค้าได้รับมีลักษณะผิดไปจากสภาพและลักษณะของสินค้าโดยปกติที่ลูกค้าจะได้รับ โดยส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทฯให้เรียบร้อยและด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
 5. ในกรณีไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนใหม่บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการขอข้อมูลบัญชีธนาคารลูกค้าเพื่อดำเนินการคืนเงินภายใน 14 วันทำการ โดยวิธีการโอนเงินเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินสดทุกกรณี

บริษัทฯจะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

– สินค้ามีรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากตอนแจ้งเข้ามายังบริษัทฯ

– สินค้าที่ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว ยกเว้น กรณีสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ

– สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนของลูกค้า

– ลูกค้าไม่ได้แจ้งคำร้องและส่งสินค้ากลับคืนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

– สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

นโยบายการคืนเงิน

 1. ลูกค้าไม่สามารถขอเงินคืนได้เว้นแต่

               1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบ หรือลูกค้าไม่ได้รับสินค้า โดยสืบทราบว่าเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ที่ไม่สามารถส่งมอบให้ครบได้ หรือลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะรับสินค้าที่ไม่ได้รับ แล้วลูกค้ามีความประสงค์จะขอรับเงินคืนในส่วนของค่าสินค้าชิ้นนั้นๆ ในราคาตามคำสั่งซื้อ

               1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าเสียหาย โดยสืบทราบว่า เกิดความเสียหายจากสินค้า และลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะรับสินค้านั้นแล้ว ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในส่วนของค่าสินค้าและค่าขนส่ง ของมูลค่าสินค้านั้นๆ ในราคาตามคำสั่งซื้อ แต่ลูกค้าจะต้องดำเนินการส่งคืนสินค้ามายังบริษัทฯ ในสภาพเดิม

 

               1.3 ลูกค้าแพ้จากการใช้งานสินค้า และประสงค์จะขอเงินคืน ลูกค้าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลการทดสอบว่าอาการแพ้นั้นเกิดจากสารในสินค้าของบริษัทฯ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในส่วนของค่าสินค้าและค่าขนส่งของมูลค่าสินค้านั้นๆ ในราคาตามคำสั่งซื้อ อีกทั้งค่ารักษาพยาบาล, ค่ายา, ค่าแพทย์ ทั้งหมดที่เกิดจากการแพ้สินค้าของบริษัทฯ

 1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้เฉพาะคำสั่งซื้อที่เลือกชำระเป็นเงินสดผ่านบัตรเดบิต การโอนชำระ สแกนชำระหักผ่านบัญชี หรือชำระเงินปลายทาง เท่านั้น
 2. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าได้รับตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีการขอเงินคืน เช่น การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล การใช้คูปองส่วนลด หรือ สิทธิ์พิเศษส่วนลดสินค้าที่เป็นชุด เป็นต้น
 3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น ผิดขนาด จากความผิดของทางลูกค้า
 4. ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้าที่โอนชำระค่าสินค้ามาเท่านั้น และไม่มีการดำเนินการโอนเงินค่าสินค้าให้ลูกค้ากับบัญชีธนาคารของผู้อื่น แม้ลูกค้ายินยอมก็ตาม ใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่อง

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการคืนเงิน

บริษัทฯ อาจจะต้องดำเนินการติดต่อลูกค้า และขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการคืนเงิน หากลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือ ให้เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องบริการหลังการขายเพื่อขอคืนเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืนในกรณีดังกล่าว

บริษัทฯมีความตั้งใจและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของลูกค้าและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส และใส่ใจกับลูกค้าทุกๆท่าน รวมถึงการในการจำหน่ายสินค้าและขั้นตอนของการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่สุด ในกรณีหากเกิดมีข้อขัดแย้ง บริษัทจะพยายามอย่างที่สุดภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้น

ระยะเวลาการดำเนินการ

ลูกค้าที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินจะต้องแจ้งคำร้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับมอบสินค้าในกรณีขอรับเงินคืน บริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่รับคำร้องจากลูกค้า สำหรับการขอเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ จะใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 30 วันทำการ (ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า) นับจากวันที่รับสินค้าคืนจากลูกค้า 

ในการติดต่อกับบริษัทเพื่อแจ้งคำร้อง หรือสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการ ลูกค้าสามารถติดต่อหรือสอบถามได้โดยวิธีการ ดังนี้

– ส่งข้อความแชทผ่านทางเพจ Facebook Plantnery

– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 0266424 ต่อ 211

– อีเมล์ crm@tatcorp.co.th 

ข้อสงวนสิทธิ์

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนคืนเงิน หรือการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้านี้
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไขเงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 

แพลนท์เนอรี่ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ตรวจสอบและทำความเข้าใจ นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่ปฏิเสธและดำเนินการต่อโดยการคลิกปุ่ม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า